Modes dizaineri ka palikt

Kankusta DuoKankusta Duo Efektīvs veids efektīvai novājēšanu ārstēšanai

Pagâjuðajâ sestdienâ parâdîjâs jaunâkâ vietçjâ apìçrbu raþotâja kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu vçrtîbu skatîtâjiem, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri pabeidza gaidâmajâ sezonâ. Starp auditoriju mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs eksistçja ðaurâkajâ vietâ, un viss notika bez ðíçrðïiem. Apvidû mçs varçtu apbrînot modeïus, kas prezentç brîniðíîgas vasaras rokâm gatavotas drçbes. Viòu spçja izmantot pilnîgi oriìinâlus un gaisîgus lielu, krâsainu krâsu audumus, tostarp kokvilnas, lina un zîda. Mûsu reportierus piesaista viegls, krâsains maxi svârki, kas izgatavoti no tamborçðanas summâm. Viòi bija prieks arî ar meþìînçm, romantiskâm kleitâm un blûþâm ar frills un izðûtu bikini. Jaunajâm drçbçm mâksliniekiem piedâvâtie dizaineri, cita starpâ, cepta ar lielâm malâm, dekorçtas ar meþìînçm un populâriem ziediem.Pçc izrâdes viòð mçìina solît par skaistu kâzu kleitu, kas par ðo iespçju ir ïoti noderîga. Kleita tika dota personai, kurai vajadzçja palikt anonîma. Turklât tika izsolîti vairâki jaunâkâs kolekcijas apìçrbi. Ieòçmumi no pçdçjâs pârdoðanas tiks pârskaitîti uz bçrnu mâjâm. Jâuzsver, ka vârds ar prieku atbalsta daþâdas labas un labas darbîbas. Tâ îpaðnieki ir vairâkkârt gaidîjuði mûsu produktus izsolçs un kâ darîjums bija pat apmeklçjums labâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija bûs pieejama veikalos jau maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka zîmols ir izveidojis tieðsaistes veikalu, kurâ kolekcijas bûtu vienkârðas, nevis stacionârâs vietâs.Ìimenes apìçrbu kompânija ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Visâ pasaulç ir maz rûpnîcu. Agrâk tajâ strâdâ vairâki tûkstoði cilvçku, galvenokârt daudzi labâkie ðuvçji, drçbnieki un arhitekti. Katru reizi un pçc tam ðis vârds vada kolekcijas harmonijâ ar galvenajiem poïu dizaineriem. Ðîm kolekcijâm ir tik liela nozîme, ka pat pirms veikala atvçrðanas tie, kas ir gatavi no rîta, pievienojas kilometru garâm rindâm. Ðîs kolekcijas rodas ðîs atðíirîgâs dienas laikâ.Paðu uzòçmuma produktus klienti ir plaði novçrtçjuði gan laikâ, gan ârzemçs. Par viòu rakstot, viòa nepârdod, nemaz nerunâjot par viòa saòemto atlîdzîbu, kas apstiprina, ka efekts ir visaugstâkâs kvalitâtes.

Skatiet savu veikalu: Haccp vienreizlietojamais apìçrbs