Modes izstade no parstradajamiem materialiem

Pagâjuðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja maksimâlo skatîtâju skaitu, kuriem bija jâpârbauda, ko dizaineri bija sagatavojuði attiecîgajai sezonai. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs bija vissareþìîtâkajâ komponentâ, un viss tika darîts bez jebkâdiem ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòi izmantoja pilnîgi fiziskus un vieglus audumus ar îstâm krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika vislielâkâs gaismîgâs, krâsainas maxi svârki ar tamborçtâm vçrtîbâm. Blakus tiem bija arî meþìîòu, romantisku kleitu un blûzes efekts ar ruffles un izðûti bikini. Jauniem apìçrbiem dizaineri sievietçm, cita starpâ, piedâvâja pîtas cepures ar milzîgiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes tika pabeigta skaisto kâzu radîðanas izsole, kas tika veikta îpaði pçdçjai ceremonijai. Kleita tika izmaksâta personai, kura plânoja palikt anonîma. Turklât tika izsolîtas daþas drçbes no vismodernâkâs kolekcijas. No ðîs izsoles gûtie ienâkumi tiks glabâti mûsu bçrnu namâ. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labdarîbas un pozitîvas darbîbas. Tâ îpaðnieki ir vairâkkârt cietuði no savu produktu izsolçm un kâ izsoles materiâls pat apmeklçja daþas no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka mûsdienîgâkâ kolekcija ðogad nonâks mâjâs. Turklât viòð informçja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ bûtu atbildîgas daþâdas kolekcijas nekâ stacionâros.Ìimenes apìçrbu zîmols ir vienîgais no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Tai ir daþas raþotnes visos reìionos. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, mûsdienâs vispirms daudz interesantâko drçbnieku, ðuvçju un dizaineru. Katrâ brîvajâ periodâ ðis nosaukums satur kolekcijas sadarbîbâ ar galvenajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir tik spçcîgas, ka pirms veikala izveidoðanas tie, kas jau ir gatavi no rîta, tiek samontçti kilometru rindâs. Ðîs kolekcijas iet tajâ paðâ dienâ.Ðî uzòçmuma produkti jau daudzus gadus ir saòçmuði lielu atzinîbu saòçmçju vidû, arî pasaulç, kad un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nemaz nerunâ par daudzajâm atlîdzîbâm, ko tâ ir saòçmusi un kuras meklç rezultâtus, kas ir visaugstâkâs kvalitâtes.

Skatît savu veikalu: Vienreizçji apìçrbi Poznaòa