Mozilla timekia vietnes tulkodana

Tîmekïa vietne ir visu uzòçmumu vitrîna, tâpçc tai jâbût labi prezentçtai un saturam jâbût saprotamam visiem lietotâjiem. Ja piedâvâjums attiecas tikai uz klientiem, kas uzturas daþâdâs valstîs, tad vietne ir pietiekami vienkârða tajâ paðâ valodas versijâ, parasti nepietiek.

Tîkla pakalpojums vçlas bût pielâgots katra lietotâja vajadzîbâm ar îpaðu. Ir vçrts padomât par tiem, kuros valodâs tiek izteikts priekðlikums, ka viòa to sapratîs. Turklât ietekmçðana nevar saturçt kïûdas vai izlaidumus, tâpçc es gribçtu to pârvçrst profesionâïiem.

Protams, tie zîmoli, kas padara mâjas lapas tulkojumus, arî no poïu valodas uz sveðvalodâm, noteikti ir arî pretçji. Izmantojot kâdu no ðâdiem uzòçmumiem, jums nav jâuztraucas par to, vai tulkotais saturs bûs labi saistîts. Pçc garðas, pat ja lapas saturs tiek ievietots teksta failâ, tas bûs viegli reproducçjams.

Svarîgi ir tas, ka tulkoðanas birojam ðâds uzdevums ir tâds, ka tulkotâji òem vçrâ mârketinga mehânismus un citus tirgus apstâkïus. Pateicoties tam, konkrçtajâ valodâ tulkotâ vietnes vçsture neizklausâs ne mâkslîgi, ne vienkârði. Tâpçc to var iedalît pçdçjâ, ka iespçja bûs skaidra, nevis sâkotnçjâ valodas versijâ, bet arî paðreizçjâ, kas tiks tulkota.

Tomçr, ja prece tiek veikta tieði no interneta kartes, tulkotâji var saglabât formatçjumu. Tâpçc ir viegli bez galda tulkot tabulâ izvietoto tekstu vai nu grafikâ, vai aiz kâda cita grafiska ekvivalenta pakalpojuma.

Turklât birojs attîstâs un visa HTML faila struktûra tiek izmantota jaunajai valodai, kas ir lîdzîga navigâcijai, kas notiek tajâ daïâ, kas plâno tulkot. Modernâ risinâjumâ, izvçloties citu valodu, jûs varat bût pârliecinâti, ka vietnç nebûs tehnisku problçmu.