Mrp iegades sistcma

Jûs maksâjat, lai bûtu atvçrts, ka, kad jûs veicat gultu - tu gulçsi kâ tâds. Programmas iepazîstinâðana ar savu viedokli ir obligâta situâcija, kuru mçs vçlamies darît efektîvi jebkurâ jomâ. Ðeit nâk mrp sistçma ar papildu maksâjumu. "Saglabâjiet galvu uz muguras un viss darbosies, skatoties pulksteòmaðînu." Un ir vienkârðâkâ mrp sistçmas definîcija. Îpaðums ir vissvarîgâkais ðeit.

Informâcijas vâkðanaVâcot informâciju, piemçram, par preces stâvokli, pieprasîjums pçc materiâliem, kas veido un kas tiks raþots, ïaus mûsu uzòçmumam vai mâjsaimniecîbai strâdât efektîvâk. Kâdu citu palîdzîbu jûs varat dot mrp? Jûsu vecais vîrs bûs laimîgs, jo viss bûs daudz vieglâk (neatkarîgi no nozares, darba organizâcija racionalizç operâcijas. Un, tâ kâ boss ir spçcîgs stâvoklis, jûs varat, piemçram, pieprasît paaugstinâjumu. Tâdas paðas priekðrocîbas. Neaizmirsîsim sevi, neviens nevçlas mest naudu.

Pieprasîjuma plânoðanaEs minçju, ka tâ var ietaupît ðeit aprakstîto pieprasîjuma plânoðanu? Ja jûs domâjat par to, ko tçrçjat vakariòâm, cik daudz apziòas un ko jûs esat ledusskapî - jûs zinât, cik daudz produktu iegâdâties, kâdu laiku jûs gatavojaties gatavoðanai, vai kâdu laiku, lai viss bûtu pozitîvs, kad viesi ierodas. Manuprât, mrp sistçma nav nekas cits kâ izveicîgs veikums, ko es esmu to îpaðîbu ziòâ, ko es gribçtu bût arî tam, kas man ir jâdara / uzvaru, lai òemtu to, ko es izvçlos. Vienkârðs kâ mugursoma aizmugurç. Grupâm. Nav iebildumu. Un kâpçc ne? Stieples gâjçjs ir slikti analizçjis savus jautâjumus. Mçs tikko pierâdîjâm, ka mrp sistçma var glâbt dzîvîbas. Vai jums ir nepiecieðams labâks ziòojums? Es nesaskatu ... Tomçr es domâju, ka daudz daþâdu papildu aktîvu tiek ieviesti ar materiâlu prasîbu plânoðanu (angïu valodâ MRP. Nav neviena dîvaina, ko vçlaties! Par rîcîbu!