Musdienu tehnoloiijas tekstilrupniecibas izredzes polijai

Rietumos plaði pieejami daþâdi inovatîvi, populâri tehnoloìiskie risinâjumi rûpniecîbai. Tiem ir galvenokârt darba efektivitâtes pieaugums. Tas jo îpaði attiecas uz jaunâku, âtrâku maðînu iegâdi, kas ir dârgâkas nekâ esoðâs, novecojuðâs ierîces, un pat daudzas reizes vairâk nekâ cilvçks, kuru viòð atcerçjâs vadît ar roku. Tomçr rûpnîcas pozîcijas efektivitâtes palielinâðana, lai palielinâtu tâs ietekmi un uzlabotu produktu kvalitâti, nav viss.

Katra rûpnîca darbojas daudziem cilvçkiem, kas ir aizsargâti ar likumu. Papildus tam, ka viòiem ir jâsaòem gandarîjums un lieliski sociâlie apstâkïi viòu amatam, viòiem ir jânodroðina arî ikdienas pienâkumu maksimâlâ droðîba. Tas nav tikai darbs ar bîstamâm maðînâm, bet vairâk par to, kas mums nav idejas un ko jûs nevarat aizmirst. Vai, lai izspiestu piesâròojoðus gaisa putekïus, izmantojot iekârtas, kas pârstrâdâ daþus izejmateriâlus.Protams, veselîbai ir vairâk vai mazâk nelabvçlîgi putekïi. Teorçtiski íîmisko vielu vai íîmisko vielu dûmi smalko putekïu bûvniecîbâ ir nopietnâki nekâ smilðakmens putekïu pierâdîjumi akmens apstrâdes interesçs. Tas patieðâm pastâv, bet gan zinâtnç - jo íîmiskâ piesâròojuma gadîjumâ to nelielâ summa var izraisît redzamus saindçðanâs simptomus, putekïi no jauniem lîdzekïiem var kaitçt veselîgâkai atðíirîbai, un ievçrojamâ skaitâ tie negatîvi ietekmçs mûsu íermeni.Polija, proti, paði uzòçmumi, kas specializçjas rûpnieciskâs dezinfekcijas jomâ, paðlaik ir dinamiski uzlabojoða nozare. Uzòçmumi izmanto gaisa filtrçðanas sistçmu raþoðanu un ievieðanu raþoðanas uzòçmumos, kurus pakalpojumus un augïus veikt. Nekautrçjieties, kamçr darba inspekcija vai sanitârâ inspektors nepierâda, ka mûsu bizness neatbilst vienai vietai nepiecieðamajiem droðîbas standartiem, un uzliks mums pienâkumu uzstâdît atvilkðanas sistçmu un sodu. Parûpçsimies par to âtri ðodien, jo atteikðanâs no tâ var izrâdîties postoða peïòâ - ja ne mums, tad cilvçkiem, kuri nâkotnç ieteiks savu uzòçmumu. Nemaz nerunâjot par ðâdu putekïu kaitîgumu cilvçkiem, kuriem piecas dienas nedçïâ 8 stundas jâiedala kaitîgi piesâròotâji.