Nelaimes gadijumi

Ðo gadîjumu cçloòi tiek regulâri pârbaudîti, lai mazinâtu risku, ka nâkotnç varçtu atkârtoties. Pçtîjuma rezultâti skaidri parâda, ka nelaimes gadîjumu cçloòi bieþi vien ir cita veida uzraudzîba maðînu droðîbas bûtîbâ. Problçmas, kas saistîtas ar maðînu nepareizu lietoðanu un ekspluatâciju, parâdâs katrâ to dzîves posmâ. Tas ir saistîts ar specifikâcijas laiku, laiku un mçríi, raþoðanu, darbîbu, apkopi, modifikâciju utt.

Iekârtu sertifikâcija sûdzas, kad tiek likvidçti apdraudçjumi, kas var parâdîties darba vietâ. Maðînas, kas izmanto izmantotos sertifikâtus, tiek pârbaudîtas un pârbaudîtas. Atseviðíâm grupâm un mezgliem tiek veikta testçðana. Tiek ievçrots funkcionçðanas princips un ieviesti apraksti, kas padara darbiniekiem vieglâkus atbilstoðas îpaðuma veidus no maðînâm un piederumiem. Nepiecieðamîba pçc sertifikâcijas, ko veic viena organizâcija un papildaprîkojums, rodas no ES noteikumiem: piemçrojamâm direktîvâm, iekðçjiem noteikumiem utt.

Darba droðîbas un higiçnas darbiniekiem ir iespçja piedalîties kursâ un vingrinâjumi maðînu sertifikâcijas jomâ. Zinâðanas, pçtîjumi un zinâðanas, kas iegâdâtas ðâdu kursu un apmâcîbu laikâ, palielina ar darbu saistîto negadîjumu, gan letâlo, gan sâkotnçjo, procentuâlo samazinâðanos. Piedalîðanâs autoceïu nodevâs un apmâcîbâs maðînu un instrumentu sertifikâcijas jomâ sniedz visdaþâdâkos ieguvumus îpaðniekiem. Apmâcîtie viesi garantç pareizu institûcijas zîmçjumu un glabâ uzticîbas un higiçnas normas darbâ.