Neuzglabajamu pardodanas uzskaite 2017

Divdesmit pirmajâ gadsimtâ Polijas uzòçmumi ir izstrâdâjuði kases programmatûras izstrâdi. Tirgû ir daudz piedâvâjumu un kases aparâtu, kas aprîkoti ar speciâlu programmatûru pârdoðanas un pirkumu reìistrçðanai vienoti ar juridiskajiem standartiem, lai izpildîtu tiesîbu aktus.

Tirgû ir daudzas programmas fiskâlajâm valûtâm. Piemçram, izmantosim PLU pârvaldnieka lietojumprogrammu, t.i., fiskâlâs valûtas programmu, kas nodroðina labu un spçcîgu kases aparâta konfigurâciju. Garlaicîgs galddators, tâ sauktais Personâlais dators (PC. Galddators nav nepiecieðams rîks kases iestatîjumu lejupielâdei un mainîðanai, jo paðreizçjais ir iespçjams ar kases aparâta atslçgas kartes palîdzîbu. Ðî programma beidzot uzlabo darbu, pieòemot jaunus darbus PLU sarakstâ, un to jauninâjumus sezonâ, kad nepiecieðams mainît kases darba iestatîjumus. PLU vadîtâja programma ir veltîta vienîbâm, kas nolemj vienlaikus izmantot arî vairâkus kases aparâtus, piemçram, datoru un lieliem datortîkliem, un abâm vienîbâm, kas izmantos savus klientus, izmantojot vairâkas klientu apkalpoðanas stacijas. Pateicoties darba rezultâtam, klients saòem tâdas iespçjas kâ pârdoto priekðmetu izdevumi - materiâli un pakalpojumi un noteiktas situâcijas, piemçram, uzòçmums, cena, cena un kods. Turklât, pateicoties âtrâs pârdoðanas funkcijai, izmantojot atslçgas, mçs varam rediìçt visas preèu grupas pçc koda - to cenas, pakalpojuma nosaukuma un cenas vai produkta cenu. Visbieþâk interesanta programmatûra vienmçr ir spçja rediìçt kases iestatîjumus, izmantojot regulâru galddatoru, kas aprîkots ar Microsoft Windows operçtâjsistçmu. Pateicoties ðai çrtîbai, lietotâjs var mainît PVN likmes, galvenes, paroli, sistçmas parametrus, atrisinât atmaksâjamâ iepakojuma jautâjumu un turklât tos paðus âtrâs pârdoðanas atslçgas uz fiskâlâs summas. Par depozîtu w.w.w.w.w.w.w. ideja ir veids, kâ lejupielâdçt un saglabât pârdoðanas datus personâlajâ datorâ vai, turklât, tos noòemt un rakstît ðî datora diskâ vai arî jaunâ datu nesçjâ, kur viòi, cita starpâ, atradîs pârdoðanas vçrtîbu un uzskaitîto vienîbu skaitu.

Tâ kâ kases programmatûra var dzîvot ïoti labi un ir vçrts meklçt internetu, lai atrastu programmatûru, kas vislabâk atbilst jûsu vçlmçm.