Oryory apicrbu rathotajs

Galvenajâ sestdienâ notiks jaunâkâs vietçjo apìçrbu raþotâju kolekcijas prezentâcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir radîjuði nâkamajai sezonai. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat maz slavenîbu, þurnâlistu un politiíu.Izsmalcinâtais ðovs dzîvoja visvienkârðâkajâ detaïâ un pilnîba notika bez ðíçrðïiem. Vidû mçs varçjâm apbrînot brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòi izmantoja godîgus un smalkus audumus ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika vislielâkâs gaismîgâs, krâsainas maxi svârki no tamborçtâm summâm. Viòi bija arî priecîgi par meþìînçm, romantiskâm kleitas un blûzes ar frîsiem un izðûti bikini. Karstajiem apìçrbiem dizaineri ieteica dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar nozîmîgiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un pievilcîgiem ziediem.Pçc izstâdes notika skaista kâzu kleita, kas îpaði sagatavota ðai cîòai. Kleita tika izmaksâta personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât izsolç tika pârdotas tikai daþas no jaunâkâs kolekcijas drçbçm. Ienâkumi, kas gûti no paðreizçjâs pârdoðanas, tiks izmantoti vienkârðai bçrnu namos. Jâuzsver, ka nosaukums ïoti atbalsta daþâdas rentablas un pozitîvas darbîbas. Tâ îpaðnieki ir atkârtoti atbildçjuði uz savu rezultâtu pârdoðanu, un, kad pârdoðanas objekts bija pat vienîgâs rûpnîcas apmeklçjums.Kompânijas pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija maija sâkumâ âtri pievienosies veikaliem. Turklât viòð informçja, ka nosaukums paredz atvçrt tieðsaistes veikalu, kur kolekcijas, kas nav stacionâros veikalos, bûtu skaistas.Ìimenes apìçrbu zîmols ir vienreizçjs starp bagâtâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Visâ pasaulç ir maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, galu galâ, visbeidzot, daudz labâko drçbnieku, ðuvçju un dizaineru. Katru reizi ðî kompânija domâ par intîmu kolekciju ar izciliem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir ïoti populâras, ka pat pirms veikala sâkuma tie, kas jau ir gatavi maksât no rîta, ir plaðas rindas. Ðîs kolekcijas iznâk vienâ dienâ.Paðreizçjâs personas rezultâti no daudziem âtriem gadiem ir ïoti pateicîgi lietotâju vidû gan ârzemçs, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, man ðíiet, ka es nerunâju par daudzajâm atlîdzîbâm, ko viòa atïâva, un to, ko viòi sniedz, ka rezultâti ir visaugstâkâ cena.

http://lv.healthymode.eu/tablesu-klasifikacija-efektivitatei/

Skatît savu veikalu: Vienreizçjâs lietoðanas apìçrbs