Papira apmaioa fiskalaja novita

Ikviens uzòçmçjs, kurð ir savâ vârdâ kases aparâts, katru dienu cînâs ar atlikuðajâm problçmâm, kuras var radît arî ierîces. Tâpat kâ visas datortehnika, kases aparâti nav neatkarîgi no lçmumiem un daþkârt arî sabojâjas. Uzòçmuma îpaðnieks nezina, ka visos elementos, kuros reìistrs tiek veikts, izmantojot kases aparâtus, viòam jâatceras vçl viena ðâda ierîce - tagad par ðîs ideâlâs neveiksmes.

Rezerves kases trûkums, pârdodot preces vai sniedzot palîdzîbu, var izraisît nodokïu biroja sodu, jo tas neïaus reìistrçt pârdoðanas ierakstus galvenâs ierîces bojâjuma vietâ. Dokumentos, kas tiek glabâti kopâ ar kases aparâtu, jâietver fiskâlâs kases servisa grâmata. Ðajâ sakarâ ne tikai tiek ievadîti visi ierîces remontdarbi, bet ir arî dati par kases aparâta fiskalizâciju vai domu apmaiòu. Pakalpojumu grâmatâ jâietver unikâlais numurs, ko kases rîcîbâ bija nodokïu iestâde, uzòçmuma nosaukums un to telpu adrese, kurâs tiek izmantota nauda. Visi ðie ieteikumi ir nepiecieðami nodokïu inspekcijas veikto pârbauþu gadîjumâ. Visas jaunâs lietas kasç un tâs remontâ ievçro specializçta dienesta vingrinâjumus, ar kuriem visiem uzòçmçjiem, kas izmanto kases aparâtus, ir jâparaksta lîgums. Kas ir ïoti liels - jums jâinformç nodokïu pârvalde par daþâm izmaiòâm kases pakalpojumâ. Pârdoðana fiskâlajâs summâs bûtu jâveic nepârtrauktâ skolâ, tâpçc, ja kases aparâts ir pilns, viedoklis jâapmainâs ar modernu, vienlaikus atceroties atmiòu. Iespçjams, ka kases aparâta atmiòas nolasîðana ir iespçjama arî kâ izmaiòa, ko veic tikai un vienîgi pilnvarota iestâde. Turklât darbîba ir jâpabeidz nodokïu iestâdes darbinieka klâtbûtnç. Izlasot kases atmiòu, tiek sagatavots atbilstoðs protokols, no kura viens eksemplârs nonâk nodokïu iestâdç un otrs uzòçmçjam. Viòam ir jâglabâ ðis protokols kopâ ar turpmâkiem dokumentiem, kas saistîti ar kases aparâtu - viòa procedûra var darboties, uzliekot sodu birojam.