Polijas uzocmuma vadidana arzemcs

Jûsu zîmola izveide parasti ir garð uzdevumu saraksts. Labs biznesa plâns un finanðu fons nav viss, nâkotnes uzòçmçjam ir jâizpilda arî daudz formalitâðu, pat Nodokïu birojâ.

Ja mçs vçlamies pârdot produktus vai sniegt pakalpojumus fiziskâm personâm, tad ir arî jâiegûst nodokïu revîzijas fiskâlâ valûta. To interesç mazie veikali, lielie lielveikali, kâ arî frizieri, ârsti vai skaistumkopðanas saloni.

Jums jâatceras, ka viens kases aparâta posnet revo pirkums & nbsp; tas ir sâkums. Svarîgs un nepiecieðams process ir arî kases aparâta paziòoðana Nodokïu pârvaldei. To veic trîs posmos.

EcoSlim EcoSlim Paātrināt veidu slimam skaitlim

Sâkotnçjâ posmâ Birojam jâinformç par kases aparâtu skaitu un pieòemamo dzîvokli (precîza adrese. Ðâda informâcija - rakstiski - ir nepiecieðama amatpersonâm, lai veiktu ierakstus. Ir vçrts pieminçt, ka panâkot tikai vienu kases aparâtu, ðo soli var izlaist.

Sezonâ, kad mçs nodarbojamies ar ðo zinâðanu biroja mçríi, mçs varam uzòemties karðu fiskalizâciju. Ir svarîgi, lai ðis process tiktu veikts tikai dienesta darbinieka klâtbûtnç. Ko tas rçíina? Sakot brîdi sâkt ierakstît rotâciju un atvçrt ierîces atmiòu. Bez ðî soïa kases aparâts vienkârði nerada pienâcîgu darbu.

Treðais - pçdçjais posms ir oficiâls paziòojums par fiskâlo kases aparâtu Valsts kases sadaïâ. Vispirms jums ir jâaizpilda divdaïîga izdrukâðana un jânorâda tâ atbilstoðajâ sadaïâ. Tikai tad mçs varam likumîgi reìistrçt apgrozîjumu kopsummâ.

Visu kustîbu un veidlapu aizpildîðana ir tâda pati, bet kases aparâts ir periodiski jâapkalpo. Vadîtâju pienâkums ir ierîces tehniskâ pârbaude, ko veic vismaz reizi divos gados. Daudzi kases aparâti - automâtiski - mâca un kaut kâ atgâdina uzòçmçjam par nâkamâ pârskata laiku, paðreizçjâm pakalpojumu iestâdçm uzrakstiet uzlîmes ar datumu uz trauka. Ðâdi atgâdinâjumi - pretçji ðíietamîbai - ir ïoti vienkârði. Termins ir viegli aizmirst. Ðîs izmaiòas var gût labumu no traìiskâm finansiâlâm sekâm. Saskaòâ ar tâs tiesîbu aktiem obligâtâs tehniskâs pârbaudes ievieðanas aizkavçðanâs ir finansiâls pârkâpums, par kuru mums tiek uzlikts naudas sods.

Òemot vçrâ iepriekð minçtos aspektus, pçrkot kases aparâtu, ir vçrts pârbaudît, vai uzòçmums piedâvâ arî visaptveroðu pakalpojumu.