Principiem un tiesibu normam

Nâkotnes mirkïi, kad tiesîbu normas paredz fiskâlâs ierîces. Tâpçc ir elektroniskâs kameras, kas tiek izmantotas, lai reìistrçtu pârdoðanu un nodokïu summas, kas jâmaksâ no mazumtirdzniecîbas. Par to trûkumu uzòçmçjs var tikt sodîts ar lielu finansiâlu sodu, kas pârsniedz viòa ietekmi. Neviens negrib riskçt un soda naudas.Bieþi vien tas attiecas uz faktu, ka ekonomisko darbu veic ïoti mazâ teritorijâ. Uzòçmçjs pârdod savus ziòojumus bûvniecîbâ, un veikalâ tie saglabâ un vienîgâ brîvâ telpa pçdçjo reizi, kur galds stâv. Tâpçc finanðu ierîces ir tikpat vçrtîgas kâ veikala panâkumi ar lielu tirdzniecîbas telpu.Nav tâ, ka tas ir ðajâ reìionâ strâdâjoðo panâkumu ziòâ. Ir grûti iedomâties, ka pârdevçjs peld ar neþçlîgo kases aparâtu un visu tâ apstrâdei nepiecieðamo fonu. Tie ir nepârprotami tirgû, pârnçsâjamas fiskâlâs ierîces. Tiem ir mazi izmçri, jaudîgas baterijas un viegla lietoðana. Forma atgâdina terminâïus, lai izsniegtu maksâjumu karti. Tas ir lielisks risinâjums lasîðanai diapazonâ, t.i., ja mums personîgi ir pienâkums doties uz klientu.Kases aparâti ir piemçroti arî paðiem saòçmçjiem, nevis tikai darba devçjiem. Pateicoties izdrukâtajam kases aparâtam, saòçmçjam ir iespçja iesniegt sûdzîbu par apmaksâto pakalpojumu. Galu galâ ðis kvîts ir labs pierâdîjums mûsu pirkumam. Tas ir arî apstiprinâjums tam, ka darba devçjs izmanto juridisko enerìiju un dod nodokli par pârdotajiem produktiem un palîdzîbu. Ja notiek notikums, ka kases aparâts veikalâ ir atvienots vai dîkstâvç, mçs varam par to ziòot birojam, kas veiks atbilstoðu tiesvedîbu pret îpaðnieku. Tas apdraud viòu ar kârtainu augstu sodu, un bieþi vien pat relatîvu lietu.Kases aparâti arî atbalsta uzòçmçjus, lai uzraudzîtu finanðu nosaukumus. Katras dienas beigâs tiek izdrukâts ikdienas ziòojums, un mçneða aizmugurç mçs varam izdrukât visu paziòojumu, kas mums iemâcîs, cik precîzi ir mûsu ienâkumi. Pateicoties tam, mçs varam brîvi pârbaudît, vai kâds no darbiniekiem zog savu naudu vai vienkârði vai viòu intereses ir labvçlîgas.

Rezerves daïas fiskâlajâm valûtâm