Psihologs

21. gadsimta tçrçðana nav labâkâ. Mçs bieþi saskaramies ar lielu stresu. Daudzi pienâkumi, grûts un nervu atmosfçra grâmatâs, un tad lielie punkti blokâ. Aplis beidzas. Mçs esam emocionâli pârslogoti. Bieþi vien mums nav iespçjas pat atgût no stresa vai godîgas diskusijas par mûsu pieredzes materiâlu.

Vçl lielâka izjûta viòu emocijâs izraisa to, ka reâlajâ dzîvç ir ïoti grûti. Mçs veicam daudz pienâkumu, kas mûs apgrûtina ar lielu sportu un bez enerìijas. Viòi aizrauj viòu vaïaspriekus un vçlmes. Mçs neatrodam brîdi atvaïinâjumam, kaut arî mçs jûtamies izsmelti.

Vivese Senso Duo Shampoo

Atbrîvoðanâs no negatîvâm emocijâm ir obligâta. Mçs varam daudz laika patçrçt daudz. Ja mçs no tiem nebûtu atbrîvojuðies, tie arî bûtu pârraujoði ar milzîgu spçku. Labs psihologs var palîdzçt mums atrasties ðajâ lietâ. Ar viòa palîdzîbu viòð spçs atbruòoties ar gludu kustîbu, kas ir mûsu mîlestîbas bumbas un atceras. Daþreiz ðâda izeja ir nepiecieðama.

Hronisks stress ir nopietns drauds Polijas veselîbai. Bieþi vien no pçdçjâs vçstures mçs nesaprotam. Tomçr jebkurâ brîdî mûsu sistçma nostâjas un dod signâlus, ka objekts ir nepareizs. Galvassâpes, muskuïi, vçders, sirdsklauves, bezmiegs - îpaði tie ir visbieþâk sastopamie simptomi. Nakðòoðanas neiespçjamîba izraisa apburto loku. Mçs nakðòojam naktî - kâ rezultâtâ mûsu diena ir smaga. Traucçta koncentrâcija un nogurums izraisa to, ka mçs dienas laikâ esam gandrîz efektîvi, un mçs pieïaujam daudz kïûdu. Ja situâcija tiek atkârtota, mçs riskçjam palîdzçt un mâcîties no daþiem mûsu priekðniekiem. Tâtad, tas savukârt rada vçl lielâku stresu. Tâ rezultâtâ mçs vairs nevaram aizmigt, jo mûsu prâtu pastâvîgi stimulç negatîvu emociju lavîna.

Krakova labs psihologs mums palîdzçs kontrolçt stresu. Runâjot ar viòu zina, cik labi mçríis ir palielinât jaudu un mehânismi, kas aizsargâ mûs. Hronisks stress ir arî satraucoði, iespçjams, izraisîs pieaugumu vairâk nopietnâm slimîbâm, gan garîgâs un somatisko kad. Labs psihologs Krakova - tur uz sliekðòa, un tas noteikti palîdzçs mums tikt galâ ar nervu problçmu.