Putekiu nooemdana

Putekïu nosûkðanas sistçmas tiek izmantotas praktiski visur, kur darba vietas ir piesâròotas ar sausiem putekïiem ar ïoti smalkâm daïiòâm. Ðîs formas tehnoloìiskâ attîrîðana ir noderîga galvenokârt enerìçtikas, keramikas, metinâðanas, metâla, koka, farmâcijas un pârtikas jomâs. Visbieþâk ievâktais putekïu noòemðanas faktors ir kârtridþu putekïu savâcçjs.

Galvenâs problçmas, kas var rasties rûpnieciskajos veikalos, ir putekïi, kas rodas visu veidu raþoðanas procesos.Ðî apputeksnçðana pirmâm kârtâm ir daþâda veida materiâla apstrâdes produkts vai brîvu materiâlu ieleðanas vai pârvietoðanas laikâ.Diemþçl raduðies putekïi ir ârkârtîgi letâla ideja cilvçku veselîbai. Jo jaunâki putekïi, jo lielâks kaitîgums. Ïoti putekðòi ir toksiski un pat kancerogçni.Ðodien nav zinâms, ka darba òçmçja telpas lielais putekïainums ir gan veselîbas problçmu, gan profesionâlo defektu motivâcija. Protams, no paðreizçjâ stâvokïa tas ir tik vçrtîgs, lai attîrîtu gaisu.

Lai putekïu nosûkðanas sistçmas bûtu efektîvas, jâizmanto vietçjâ izplûdes sistçma. Tie galvenokârt atrodas paðpapildu ieroèu, zîdîtâju vai daþâda veida kapucçs, kas atrodas tuvu piesâròojoðo vielu emisijas avotam.

Jânodroðina visu veidu uzkrâto putekïu uzkrâðanâs veidu likvidçðana. Ðî darbîba palîdz novçrst putekïu celðanos un atkâpðanos. Kad putekïu slânis raþoðanas zâlç ir galvenokârt savienots ar grîdu, jâizmanto rûpnieciskie putekïu sûcçji, jo putekïu uzkrâðanâs ap iekârtu rada lielu apdraudçjumu.Îpaði vçrtîgs ir arî tas, ka putekïu savâkðanas sistçma nekâdâ gadîjumâ nedrîkst uzkrât elektrostatiskos lâdiòus, jo tâ var izraisît âdas iedarbîbu papildus ugunsgrçka rezultâtâ.

Bez tam, jums ir jârûpçjas par instalâcijas savienojumu stingrîbu. Ir svarîgi zinât, ka jebkura noplûde izraisa smalku daïiòu izdalîðanos un lîdz ar to samazina putekïu iztukðoðanas efektivitâti.