Rathodanas procesa diagramma

Sabiedriskajâs çkâs un daþâdu biroju laukumâ jâbût droðîbas slçdþiem. Tiem piemît labi funkcionçjoðas agrînâs brîdinâðanas sistçmas elementi, bieþi vien sprâdziendroðâ un ugunsdroðâ iekârtâ. Pateicoties viòiem, jûs varat izvairîties no traìçdijas.

Droðîbas slçdþi pastâv daþâdâs rakstzîmçs, un tos var izmantot daþâdâs metodçs.Tirgû ir droðîbas slçdþi ar atseviðíiem vârstiem, kurus var izmantot arî bîdâmâs un noliecamâs durvîs. Ir svarîgi tos sakârtot virzienos vai dzîves aprîkojumâ. Lietderîgi ir droðîbas slçdþi ar atseviðíiem vârstiem un droðîbas sargiem. vâki var bût noòemami, bet ekspluatâcijas laikâ ierîcçm jâbût pilnîgi uzstâdîtâm, jo to motîvs ir nodot ierîèu droðîbu.Nostâdòu slçdþi ar droðîbas funkciju tiek atskaòoti gan maðînu, gan konstrukcijas eksplozijas aizsardzîbas jomâ. Pienâkums tos dot no ES direktîvâm.Vçl viens veids ir avârijas apturçðanas lînijas slçdþi. To iegûst montâþai organizâcijâs un piederumos, kurus nevar apdroðinât, izmantojot noòemamus maðînas aizsargus. Avârijas apturçðanas lînijas slçdþiem, atðíirîbâ no pozîcijas slçdþiem, ir iespçja aktivizçt e-stop funkciju kabeïa kopçjam garumam.Droðîbas slçdþu tips ir arî slçdþi droðîbas jostâm un droðîbas jostâm. Tie tiek atgriezti ierîcçs, ko tie piegâdâ, lai pârvadâtu materiâlus. To darbîba ir pçdçjais siksnas sprieguma monitorings. Kad siksna ir pareizi nospriegota, slçdzis ir ieslçgts.