Riska novcrtcjums 2016

Nepiecieðamîba izstrâdât sprâdzienbîstamîbas novçrtçjumu un sprâdzienbîstamîbas dokumentu attiecas uz vienîbâm, kurâs bîstamo sprâgstvielu maisîjumu veidoðanos var ietekmçt grâmata ar viegli uzliesmojoðâm vielâm un kam darba vietâ ir bîstama eksplozija. Daudzi ârvalstu uzòçmumi piedâvâ visaptveroðu atbalstu sprâdzienbîstamîbas atbalsta sagatavoðanâ, t.i.

Darba òçmçju pieòemðana darbâ vai uzglabâðana, kas var bût sprâdzienbîstama vide ar gaisu, piemçram, gâzes, ðíidrumi, cietas vielas ar lielu sadalîðanâs pakâpi - putekïi, darba devçjam ir jâsagatavo sprâdzienbîstamîbas novçrtçjums, norâdot sprâdzienbîstamas zonas. Turklât tai bûtu jâizveido atbilstoðas sprâdzienbîstamîbas zonas biroju çkâs un ârçjâs zonâs, kâ arî jâizstrâdâ grafiskâs klasifikâcijas dokumentâcija un jânorâda faktori, kas tajos var aizdegties.

Mçríis:Pirms sprâdziena veiciet novçrtçjumu un izveidojiet darba vietas droðîbas dokumentu. Faktu radîðanas mçríis ir juridisko prasîbu izpilde un risks, kas saistîts ar sprâdzienbîstamas vides raðanos darba nozîmç.

Pakalpojuma pabeigðanas veids:Darbavietas, kurâs var rasties sprâdzienbîstama vide, klasificçs departamentâ sprâdzienbîstamîbas jomâ.

Sprâdziena novçrðana un aizsardzîba pret eksploziju:Otrais solis bûs aizdegðanâs avotu noteikðana saskaòâ ar papildu sarakstu: siltas virsmas, liesmas, t.sk. daïiòu un gâzu sadedzinâðana, mehâniskâs izcelsmes dzirksteles, elektriskâs maðînas, klaiòojoðas strâvas un katoda korozijas aizsardzîba, statiskâ elektrîba, eksotermiskâs reakcijas, zibens spçku iespçja, radiofrekvenèu elektromagnçtiskie viïòi, ultraskaòas, jonizçjoðais starojums, adiabâtiskais stress, kâ arî trieciena viïòi, ieskaitot putekïu paðaizdegðanos. Ja tiek konstatçta sprâdzienbîstama vide, tiks pârbaudîts, vai trauki un droðîbas stili cilvçkiem, kur var sastapties ar sprâdzienbîstamu vidi, ir pielâgoti atbilstoði idejâm sprâdzienbîstamu teritoriju kategorijâm.