Rupnieciskais putekisuccjs ir centralais

Putekïu sûcçji parasti tiek izmantoti telpu mazgâðanai, kam raksturîgs lielâks briesmu risks. Tas galvenokârt attiecas uz sprâdziena draudiem kâ pierâdîjumiem grîdas skrâpçðanai. Rûpnieciskâ putekïu sûcçja uzdevums iepriekð minçtajâ piemçrâ ir kaitîgu putekïu iesaiòoðana.

Dr Farin Man

Darba biroju putekïsûcçjiem ir ârkârtîgi svarîgs elements, lai tur saglabâtu tîrîbu, tostarp darba vietâs. Tajâ paðâ laikâ tâm ir lieliska vieta, lai samazinâtu apputeksnçðanas darba centru.Runâjot par rûpnieciskajiem putekïsûcçjiem, ir vçrts pievçrsties to labvçlîgajâm îpaðîbâm, kas pirmkârt ir funkcionalitâte un efektivitâte. Tomçr piemçrota rûpnieciskâ putekïsûcçja izvçle ir nepiecieðama no daudziem faktoriem, starp kuriem var minçt mobilitâti, darbu vai disku.Laukumâ ir daudz veidu, kâ rûpnieciskie putekïsûcçji. Vienkârðie putekïsûcçji ar vienfâzes vai trîsfâþu elektriskajiem piedziòiem ir vienkârði. Jûs varat atrast arî tos ar pneimatisko dzinçju, kâ arî izplûdes gâzu dzinçju.Izvçloties pareizo rûpniecisko putekïsûcçju, vajadzçtu bût augstâkam par lîmeni, kâdâ jûs, iespçjams, dzîvojat netîru filtru vai pilnu tvertni. Tajâ paðâ laikâ, lûdzu, pievçrsiet uzmanîbu tam, vai rûpnieciskais putekïsûcçjs ir piemçrots regulârai lietoðanai. Mâcîbâs jâapsver arî tas, vai putekïsûcçju var îstenot konkrçtos apstâkïos. Tas galvenokârt attiecas uz virsmâm, kuras var paaugstinât ar dûmiem vai virsmâm, kurâs ir dûmi, kas var radît eksploziju.Pateicoties putekïu sûcçju ekstraktiem, jûs varat izdarît daudzas kaitîgas vielas, piemçram, azbestu.Pateicoties rûpnieciskajiem putekïsûcçjiem, jûs varat kârtîgi un viegli notîrît bîstamas biroja telpas. Pçc atjaunoðanas ir ïoti viegli notîrît atkritumus vai bûvgruþus kâ pierâdîjumus. Rûpnieciskie putekïsûcçji rezervçs ierîci lietâm.