Rzeszow modes dizaineri

Ðajâ sestdienâ ir notikusi vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kuri plânoja redzçt, ko dizaineri ir sagatavojuði nâkamajai sezonai. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais ðovs ilga visîsâko elementu un viss beidzâs bez jebkâdiem ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To izgatavoðanai tika izmantoti tikai cieti un gaisîgi audumi ar labâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki kopsummâ, kas rakstîta par tamborçjumu. Starp tiem bija patîkami meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Vasaras drçbçm dizaineri, kas piedâvâ sievietes, cita starpâ, pîtas cepures ar galvenajiem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un interesantiem ziediem.Pçc izstâdes notika skaistas kâzu radîðanas izsole, kas radîta arî jaunai iespçjai. Kleita tika pârdota personai, kurai vajadzçja palikt anonîma. Turklât daþas no populârâkâs kolekcijas drçbçm vçl tika izsolîtas. No ðîs izsoles saòemtie ienâkumi bûs pazîstami kâ ìimenes mâjas. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labdarîbas un labas darbîbas. Tâ îpaðnieki vairâkkârt ir piedâvâjuði savus rezultâtus izsolçm, un darîjuma punkts bija pat apmeklçjums vienâ no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija tiks nodota uzòçmumiem jau maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmums ir izveidojis tieðsaistes veikalu, kurâ kolekcijas atðíiras no stacionârajâm problçmâm.Apìçrbu vçrtîba ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem valstî. Pasaulç ir daþas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, paðreiz daudzu lielâko drçbnieku, drçbnieku un arhitektu priekðâ. Katru reizi un pçc tam spçïu kolekciju nosaukums atbilst lielajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, pâròem visu laimi, ka pat pirms veikala izveides viòi ir gatavi bûvçt kilometru garâs rindâs no atseviðías rîta. Ðîs kolekcijas notiek vienâ dienâ.Ðî darba rezultâti daudzu gadu garumâ ir pilnîbâ pazîstami lietotâju vidû, arî pasaulç, kad arî ârzemçs. Rakstot par viòu, nav iespçjams pieminçt gûtâs apmierinâtîbas spçjas, un tâs apgalvo, ka preces ir visaugstâkâs vçrtîbas.

http://nadrukinacd.pl/lvhealthymode/knee-active-plus-cela-stabilizators/

Skatiet savu veikalu: Gdiòas vienreizçjos apìçrbus