Socialo iemaksu algas

Visbieþâk izmantotais personâla saîsnes un algu saraksts tiek novirzîts kopçjam darbam, kas saistîts ar darbinieku norçíinu konkrçtâ uzòçmumâ. Vadîtâjiem ir jâbût atbildîgâs likumâ saistîbas, kas iegûti no pozîciju lielumu darba devçja par nolaidîbu, jo tie var izraisît nopietnas sekas, kas ir daïa no nodokïu biroja un sociâlâs apdroðinâðanas nama. Darba devçjs kâ persona, kas nodarbojas ar lielu iemaksu maksâtâja lomu, kas nozîmç, ka viòam ir jâmaksâ VUS viesiem nepiecieðamâs iemaksas ZUS. Ðîs veselîbas apdroðinâðanas iemaksas ir jâmaksâ neatkarîgi no apdroðinâðanas kategoriju skaita vai rakstura, savukârt sociâlo iemaksu veikðana ir pakïauta noteiktiem ierobeþojumiem. Uzòçmuma îpaðnieks ir jâveic pieteikums apdroðinâðanai, iesniedzot ZUS oficiâlu veidlapu 7 dienu laikâ no dienas, kad darba, tas ir, no pienâkuma apdroðinâðanu. Klasisks gadîjumâ darba lîgumu, pilda visas sociâlâs iemaksas ir nepiecieðama, bet gadîjumâ, ja, noslçdzot darbîbu, ir tikai invaliditâtes pensiju iemaksu un (iespçjams izrietoðâ premium.

Darbinieki un algas gadîjumos, kad darba devçji ir studenti, atðíiras ar to, ka ir zinâma pensijas un invaliditâtes pensija, kâ arî par nelaimes gadîjuma un veselîbas apdroðinâðanas prasîbas neesamîbu. Ir vçrts pieminçt, ka uzòçmçjs rada veselîbas un sociâlâs iemaksas Sociâlâs apdroðinâðanas iestâdç (ZUS un pats sev, savukârt personas pienâkums, kas vienlaikus strâdâ pie profesijas un veic iestâdi vienlaicîgi, maksâ tikai veselîbas iemaksas. Pastâv alternatîvais risinâjums darbinieku pieòemðanai darbâ, kâ arî cilvçkresursu un algu ârpakalpojumi. Tas pierâda atkâpðanos no darbinieku pieòemðanas darbâ un starptautiskâs kompânijas palîdzîbas pâròemðanu personâla locekïiem, kâ arî algu un visus pienâkumus par pamatu.