Tai bija eehijas akmeoogles

Workaholism ir âtra garîga atkarîba. Viòð atklâj pastâvîgu vajadzîbu veikt savus mçríus, kuru panâkumi neòem vçrâ ìimeni, draugus, atpûtu un arî miegu. Protams, raþoðana ir izòçmums katram cilvçkam. Tâpçc darbaholisms ir atkarîba, kas neattiecas uz apmulsumu. Un kâ atpazît tos blakus?

Workaholism raksturo milzîga vajadzîba pçc nepârtraukta darba. Slimi ârstç katru mirkli kâ zaudçto laiku. Tad ir diskomforts un slikts garastâvoklis. Viòi bieþi ir mûsu birojos pçc daþâm stundâm un ik dienas un brîvdienas. Tâpçc viòi nevçrîgi izturas pret ìimeni, partneriem un neizmanto nevienu izklaidi vai attîsta vâjâs puses un intereses. Ïoti bieþi to papildina hroniskas galvassâpes, slikta dûða, nogurums un intervijas ar savâkðanu un gulçðanu.

Dr ExtendaDr Extenda - Neuztraucieties par savu dzimumlocekli! Izmantojiet Dr Extenda priekðrocîbas un aizmirstiet par kompleksiem!

Lai atvieglotu ârstçðanu, ir vçrts atrast ðîs problçmas iemeslu. Parasti narkomâni ir tipiski perfekcionisti. Ir nopietnas ambîcijas, un tâm ir jâdara viss perfekti, ïoti precîzi, bez trûkumiem. Daudzâm sievietçm ir arî viedoklis, ka darbaholisms var pieòemt vçrtîbas trûkumu. Atkarîgi cilvçki bieþi vien var bût materiâlâs problçmas vçsturç, un ðodien tie ir atkarîgi no tâ, cik daudz mçs izmantojam savu biznesu, lai paaugstinâtu mûsu ienâkumus.

Workaholism, tâpat kâ jebkura psiholoìiska atkarîba, rada savas negatîvâs sekas. Paradoksâls efektivitâtes un produktivitâtes samazinâjums ir vienâds. Workaholics ir pârspîlçti, pastâvîgi pildot savus pienâkumus, tâpçc viòi neapzinâs pçdçjo, ka viòi patieðâm zaudç daudz laika, piemçram, domâjot par pozîciju un domâjot par katru uzdevumu. Sliktâkâ blakusparâdîba zaudç kontroli pâr citu dzîvokli, tâpçc narkomâniem noteikti ir jâdodas uz veselîgu psihoterapiju.