Tehniska apskate 2018

Pienâkums izveidot kases aparâtu tika noslçgts sievietçm, kas veic darîjumus, fiziskâm personâm, kas neveic uzòçmçjdarbîbu. Ieòçmumi no kases aparâtiem ir cita starpâ uzskaiti un pareizu nodokïu aprçíinu. Kâdiem kritçrijiem bûtu jâatbilst fiskâlajai kasei, lai tâ varçtu brîvi tirgoties ar pakalpojumiem?

Labs kases aparâts tika izveidots ar 2013. gada 27. augusta ekonomikas ministra rîkojumu. Ðo noteikumu var redzçt 2013. gada 16. septembra Dziennik Ustaw, Nr. 1076, un attiecas uz prasîbâm un tehniskajiem nosacîjumiem, ko kases aparâti vçlas atbildçt. Ir vçrts pieminçt raksturîgâs iezîmes - kases aparâts jâorganizç pulkstenî, kas norâda brîdi un laiku, kad samaksâts par preci vai pakalpojumu, tas ir jâkoncentrç nemainîgs unikâlais numurs apziòâ, tas joprojâm pastâvîgi jâreìistrç atcelto ieòçmumu skaits un pilnâ vçrtîba.Arî tad, ja jaunu ierîèu gadîjumâ ir jâveic regulâra tehniskâ pârbaude. Ja kases aparâts darbojas bez problçmâm, pirmais kïûst tieði divus gadus pçc kases aparâta fiskalizâcijas. Pçc pârskatîðanas nâkamie divi gadi tiks pârskatîti otrâs pârskatîðanas laikâ. Pateicoties tam, finanðu summa darbosies labi un bez jebkâdiem punktiem.Daþi desmiti paðu uzòçmumu pârdod fiskâlos kases aparâtus. Veikalu kases aparâti ir visu mûsu raþotâju pilnvaroti izplatîtâji. Mûsu piedâvâjumam ir jâsniedz arî pakalpojums. Klientam, kas iegâdâjas kases aparâtu, nav jâzina pilna. Katram pârdevçjam bûtu jâdzîvo tâ, lai bûtu labi informçts, kas bûs veselîgs kases aparâts kampaòu gaumei. Protams, visi saprot, ka taksim tiek izsniegta vçl viena biïete, otra - advokâta vai ârsta kabinetâ, bet otra - veikalâ. Kases aparâta izmaksas, cita starpâ, atðíiras tâ lielumu un papildu funkciju skaitu. Ðâdi papildu apjomi un ierîces ir tâdas paðas kâ valûtas lâdçtâja pierâdîjums, kas kalpo visâm sievietçm, kas veic transporta pakalpojumus. Veikaliem ieteicams izmantot kases aparâtus, kas aprîkoti ar svîtrkodu lasîtâju un harmoniju ar veikalu svariem. Tomçr fondu raþotâji savâm iespçjâm bagâti ar bûvniecîbu.