Tehniskas dokumentacijas cenas tulkojums

Tulkotâja profesija nesen iegûst popularitâti. Tas nav pârsteidzoði, òemot vçrâ starptautisko korporâciju attîstîbu jaunos tirgos. Ðî ekonomiskâ attîstîba rada pieprasîjumu pçc speciâlistiem, kuri ir ieinteresçti tulkoðanâ.

Pretçji ðíietamajam, vispârçjâ valodu apguve nav pietiekama. Pieòemot tehniskas, medicîniskas vai juridiskas apmâcîbas, jums joprojâm ir nepiecieðama plaða informâcija no nozares informâcijas. Turklât rakstiskajam tekstam veltîtajam tulkotâjam ir jâbût svarîgâm daïâm, piemçram, pacietîbai, precizitâtei un spçjai domât loìiski. Tâpçc tulkotâjiem - vairâk par valodu studijâm - notiek virkne apmâcîbu.

Viens no ierobeþotajiem tulkoðanas veidiem ir juridiskie tulkojumi. Daþreiz tas ir çrts saistîbâ ar sarunâm. Tomçr tas - visbieþâk - ir jâapstiprina arî zvçrinâtam tulkotâjam. Speciâlistiem, kas strâdâ pie uzòçmçjdarbîbas dokumentiem, pat ja viòiem nav jâuzticas ðâdam sertifikâtam, noteikti ir jâapzinâs problçmas, kuras viòi mâcâs no valodas, kas iegûta no pirmâs valodas.

Tikpat atbildîgi un lieli kâ tehniskie tulkojumi, tiek radîti medicîniskie tulkojumi. Pçtîjumu rezultâtu, medicînisko ieteikumu, medicînas profesoru atzinumu un slimîbas aprakstu tulkoðana prasa medicînisko terminu zinâðanas sâkotnçjâ un mçría stilâ. Ðajâ gadîjumâ precizitâte ir atðíirîga. Kïûdaina tulkoðana, kurai ir sliktas sekas.

Iepriekð minçtie gadîjumi ir tikai daïa no tulkotâja darba organizâcijas. Vienmçr ir tulkojumi no dzejas, prozas, programmatûras vai ekonomiskiem tulkojumiem. Tâtad, ja ðâdâs daïâs ir nepiecieðams zinât ekonomiskâs valodas specifiku un piekïuvi profesionâlajâm vârdnîcâm.

Tulkotâja darbs ir lielisks darbs. Nozares speciâlisti uzsver, ka papildus ideâlai avota valodas zinâðanâm ir jâiepazîstas ar vairâkâm iezîmçm, kas ir spçkâ pçdçjâ profesijâ. Tas ir pat iesaistîðanâs, uzticamîba vai punktualitâte. Ir arî iespçja analizçt analîtiski - jo îpaði - secîgos tulkojumos. Mûsdienu lînijâ dzîvs runâtâjs runâ par visu runas saturu. Paðlaik tulkotâjs atzîmç svarîgâkos teksta elementus, viòð tos apvieno tikai tad, kad runâtâjs beidzas, viòð sâk tulkojumu no avota valodas uz mçría valodu.