Vakuuma iepakojums

Nopietnu iemeslu dçï mçs pçrkam vairâk pârtikas nekâ mçs patçrçjam dzîvoklî. Lai izvairîtos no izðíçrdçðanas, pati pârtikas produktu pârpalikuma uzglabâðanas metode ir vakuuma iepakojums.Pârtikas produktu nodroðinâðanas metode ïaus pagarinât glabâðanas laiku no trim lîdz piecâm reizçm, jo tâdâ veidâ iesaiòotajai pârtikai nav saskares ar gaisu, kas, izòemot baktçrijas un fermentus, ir svarîgs iemesls pârtikas sabojâðanai. Visiem pârtikas produktiem var izmantot vakuumu.

Vakuuma iepakoðanas iekârtas ir ierîces, kas ïauj ðâdu iepakojumu. Pateicoties iepakojuma veidam, ir svarîgi tos sadalît ventrikulâram un kamînam.Kameras maðînas ir paredzçtas lielu pârtikas produktu grupu iepakoðanai. Tos izmanto pârtikas raþotâjs, lielâs noliktavas vai lielveikali, kur preces bieþi tiek iekrautas pçc klienta pieprasîjuma. Spçle, pienâcîgi iesaiòota pârtika izskatâs estçtiski patîkama un pienâcîgi pakïauta un izgaismota, tiek mudinâta pirkt.Iepakojuma pârtika kameras iekârtâs tiek veikta maðînas centrâ. Ðis process sastâv no produkta ievietoðanas kopâ ar labu iepakojumu cieði noslçgtâ kamerâ, kurâ strâdâ vakuums. Tad iepakojums tiek metinâts, pçc tam kamera ir paðpievienota. Lai paâtrinâtu iepakoðanas procesu, raþotâji ir izveidojuði divkameru iepakoðanas iekârtas, bet, iepakojot mazus produktus, tiek dota kameras ieliktòu darbîba, kas paâtrinâs iepakoðanas procesu.Ne-kameras metinâtâji ir paredzçti mâjsaimniecîbâm. Ðâdas ierîces cena ir maiga, jûs varat âtri iegâdâties diezgan labu iepakotâju apmçram 200 - 400 PLN. Izdevumi tiek âtri atmaksâti, jo pateicoties iesaiòojumam vakuumâ, mçs ietaupâm vairâkus desmitus zlotu mçnesî un pat ïoti daudz. Iepakoðanas process ir ïoti zems. Tâ iet ârpus ierîces, un tikai filmas mala tiek izsniegta metinâðanai.