Valsts tiesas reiistrs un uzocmumu reiistrs

Vietçjais tirgus ir pilns ar ierîcçm, kas ieraksta ekonomisko kampaòu. Tâtad programmatûra pastâv plaðâ vienkârðâ un pielâgotâ tirgus jautâjumos. Pçdçjâ diskusijâ mçs interesçsim rçíinu izrakstîðanas programmatûru.

Rçíinu piesûtîðanas programmâm ir pastâvîga popularitâte. Lielie uzòçmumi, kâ arî mazie un mikro zîmoli ir apòçmuðies ieguldît labu ideju. Tâpçc tas ir ne tikai efektîvâks un vairâk pierâdîjumu par ienâkumiem, bet tajâ paðâ laikâ tas novçrð un ir saistîts ar maksimâlo iespçju kïûdîties, veicot rçíinu. Paðlaik programmas ir pieejamas, pamatojoties uz Windows XP, Windows Vista, Windows 7 un 10. Rçíinu rçíinu programma ir pieejama bez licences un pçc tam no tâ iegûst, ka katrs klients, neskatoties uz veiktâs uzòçmçjdarbîbas kampaòas raksturu. Labu ideju raksturo atjauninâjumi, labi ar visdaþâdâkajâm tiesîbu normâm. Lietotâja funkcijas tiek pastâvîgi uzlabotas, lai padarîtu programmu vçl vieglâku un vieglâku. Bieþi vien progresîvie projekti ir otrâs iespçjas, piemçram, sapulèu grafika vadîðana, kontaktu datu bâzes izveide utt. Galvenâs rçíinu izrakstîðanas programmas ir ïoti populâras to zemo izmaksu dçï. Programmatûras nelokâmâ popularitâte jau ir radîjusi èetru simtu tûkstoðu reiþu lejupielâdi! Pati projekta datne nav ârkârtîgi liela. Tâ ir balstîta tikai uz divdesmit seðiem MegaBytes, kas ïauj to izdarît arî ar nedaudz vecâkâm maðînâm. Programma, kas agrâk bija pazîstama kâ FIT Faktura, ir bezmaksas un palielinâta rçíinu piesûtîðanas programma. Ðajâ versijâ rçíinu programma, cita starpâ, ïauj izsûtît PVN rçíinus, bet otrajâ - ðâdi korektîvi un pro forma rçíini. Vçl viena no daudzajâm plânoðanas funkcijâm ir ieòçmumu uzstâdîðana, produktu etiíeðu un dokumentu drukâðana pârskaitîjumiem. Programma piedâvâ datòu glabâðanu precçm, pakalpojumiem un darbuzòçmçjiem, kâ arî atbalsta svarîgu darbu, kas saistîts ar CRM darbîbu un iespçju sagatavot daudzus ziòojumus. Uzlabotajiem klientiem interesanta vçrtîba ir iespçja rediìçt parametrus, piemçram, jaunas PVN likmes un dokumentu maiòu. Privâtajâ un bezmaksas versijas projektâ ir sniegts pakalpojums apmâcîbâ. Ðî apmâcîba ir noderîga laikâ, kad tâ tiek izmantota. Vienîgais efekta trûkums ir tas, ka bez maksas tiek nodroðinâts fiskâlais printeris.