Vecaku kontrole 8

Pârçjiem iekârtu veidiem, kas tuvâkajâ dzîvoklî atbalsta ðíidrumus augstâ temperatûrâ vai gâzes ar milzîgu spiedienu, pastâv pârmçrîga ðî spiediena uzkrâðanâs risks. Lîdz ar to liekais spiediens izraisa to noòemðanu kaut kur. Ja instalâcija notiek slçgtâ apjomâ, un tie pastâvîgi atrodas, no kurienes nâk pârpalikums? Nu, tad ir sprâdziens, un pârpalikums tiek izmantots visas instalâcijas spridzinâðanai.

ProsteroProstero - Dabisks uroloìiskais lîdzeklis vîrieða problçmu risinâðanai!

Vai ir kâda iespçja novçrst ðâda veida notikumus, ðo parâdîbu modeli? Nu, tas ir veiksmi. Iespçjams, ka bûvniecîbâ ievietotais spiediens tiks atbrîvots, bet visa instalâcija tiks atbrîvota un eksplozijas draudi. Kurð ir svarîgs veids, lai sasniegtu? Konstrukcijâ ir iebûvçti papildu droðîbas vârsti. Viòu darbs ir ïoti vienkârðs, un tas pats ietekmç to, ka tâ ir pçdçjâ ðâda labas zinâðanas un tik pievilcîgs risinâjums. Nu, ðis droðîbas vârstu modelis atspoguïojas laikâ, kad spiediens sasniedz augstu, bîstamu lîmeni. Ir pareizi, ka spiediens izraisa vârstu atvçrðanu un vienîgais risinâjums ðim pârpalikumam. Ventilçta, vaïîga iekârta var darboties labi, tâ var darboties ïoti labi, neuztraucoties par kaut ko sliktu. Tomçr ir svarîgi, lai vârsts bûtu pilnîgi konstruçts. Ka tas nesâkas pârâk âtri, ar pârâk zemu spiedienu, jo tas nepildîs savu svarîgo funkciju, un bieþi vien arî nevçlams ir pârâk mazs spiediens. Tajâ paðâ laikâ vârsts, visticamâk, nav pârâk jutîgs, ja tas nesâks svarîgâ brîdî un ir pârâk vçlu.