Vispirms slipctajs

Vai jums ir neliels restorâns, restorâns un varbût mazs veikals? Vai jûs meklçjat griezçju, kas izmanto divas îpaðîbas: lielisku formu un vieglu cenu? Maga griezçjs atbilst jûsu vajadzîbâm.

612p griezçju izgatavo mûsu raþotâjs, tâpçc starptautiskâs transporta papildu izmaksas tâs sâkotnçjâs cenas dçï nav. Ir pakalpojums "uz vietas". Tas ir pilnîgi pieejams, kas patieðâm atbilst tajâ ievietotajâm cerîbâm.

612p pats ðíçle ir izstrâdâjums, kas paredzçts katras jaunâs gaïas un gaïas pârstrâdes metodei, un, iespçjams, to izmanto arî dârzeòu vai siera ðíçlçs. Ir no 0 lîdz 28 mm biezâm ðíçlîtçm, un mçs arî ar prieku saòemam gandrîz caurspîdîgas augstas kvalitâtes kaltçtas gaïas ðíçles, kâ arî lielas gaïas ðíçles, piemçram, uz grila.

https://neoproduct.eu/lv/princess-hair-arkartigi-efektiva-maska-matu-izkrisanai-un-to-stavokla-uzlabosanai/

Grieðanas maðîna ir pçkðòa un ïoti precîza, un tâs izmantoðana ir droða. Visi punkti ir pienâcîgi saglabâti un iegûti no patieðâm izturîgiem, labiem tîrîðanas un aizsardzîbas elementiem. Mage slicer, kas izmantots saskaòâ ar pievienotajâm instrukcijâm, atbilst visâm uzticamîbas un sanitârajâm prasîbâm. Katrs ðîs rîka temats, kas plâno bût tieðâ saskarç ar pârtiku, ir izgatavots no nerûsçjoðiem elementiem.

Vai jums nav rûpes par sagriezumiem, ko jûs veicat kâ "atlikuðos", jo jûsu griezçjinstrumentam nav labâ eksemplâra? Ar 612p modeli jûs nekad nesasniegsiet ðo tçmu! Tas ir griezçjs, kas sagrieþ visus ðíçles, izmantojot tajâ ievietotos produktus lîdz robeþai un samazinot zaudçjumus. Turklât, ja pçc kâda laika jûs novçrojat, ka naþa griezumi ir mazâk precîzi, jûs varat izmantot pievienoto asinâtâju un pagatavot trauku, lai tas atkal darbotos kâ jauns.