Zinadanas par iiniedu valodas darbu

Paðlaik darba devçji arvien vairâk piesaista valodas zinâðanas gan mûsu darbiniekiem, gan tiem, kas vçlas strâdât. Agrâk, ar parastu valodu apguvi vai pat nezinot neko citu kâ vietçjo, bija svarîgi iegût gandrîz jebkuru darbu. Tomçr ðobrîd ir nepiecieðams zinât vismaz vienu valodu lîmenî, kas garantç pamata sarunu.

Poïu valodu prasmju lîmenis ik gadu dzîvo. Vismaz viena sveðvaloda tiek mâcîta gan pamatgrupâs, gan vidusskolâ un vidusskolâ. Pçtîjumi râda, ka sievietes, kas zina vairâk nekâ vienu sveðvalodu, ir skaistâkas lîdz pat 50% atalgojumam no darbiniekiem bez ðâdâm prasmçm. Kâdas ir ðâdas valodas mâcîbas? Tad tas ir ïoti labs jautâjums, kas bûtîbâ ir temata nopelns. Nu, tas ir biroja lomâ (no baltâs apkakles, ka sveðvalodas tiek rekomendçtas praktiski visâm iespçjamâm lietâm. Sâkot ar attiecîbâm ar ârzemju klientiem, piegâdâtâjiem, pircçjiem vai raþotâjiem, dokumentu tulkoðanâ, ar populâru kontaktu ar tuviem partneriem uzòçmumâ, kas nav poïi, un tas kïûst arvien izplatîtâks paðreizçjâ pasaulç. Turklât valodu apguve ir pieejama, ceïojot uz ârzemçm, parasti ir pietiekami, lai runâtu angïu, spâòu vai krievu valodâ, bet arvien vairâk íînieðu, japâòu un korejieðu valodu mâcâs vienkârði: lielâkâ daïa produkcijas ir tikko pârcçlies uz Âzijas galu tâdçï ir nepiecieðami speciâlisti, kas zina ðîs valodas. Dokumentu tulkojumi ir îpaði svarîgi, jo Âzijas raþotâji bieþi nezina angïu valodu un viòiem ir vajadzîgi tulkotâji, lai parakstîtu lîgumus ar Rietumu saòçmçjiem. Apkopojot visu savâkto informâciju, mçs atgrieþamies tiesâ, ka mçs mâcâmies daudz valodu, jo mçs ne tikai paplaðinâm un likvidçjam mûsdienu kultûrâm, bet pasaule iet virzienâ, kur bez valodu apguves mçs bûsim grûtâkâ situâcijâ ar cilvçkiem, kas tos pazîst.