Zobarsts mateusz papier

Zobârstniecîba valsts ârstçðanas vidç, slimokase, neapðaubâmi ir veselîbas aprûpes iestâde, kas neietver nodokïu tiesîbas. Bet, ja zobârsts veic savu praksi, tad viòð ir atbildîgs par mûsu pakalpojumiem, lai norçíinâtos ar finanðu biroju un samaksâtu nodokïus par ðo biroja noteikto summu.

Pienâkums maksât ar nodokïa nosaukumuTas nebija plânâ, ja ârsti, kas veica savu medicînisko praksi, nesakrita ar biroju, kâ to darîja cobbler vai datorsistçma. Uzòçmçjdarbîbas ziòâ zobârstniecîbas prakse ir viens un tas pats pakalpojumu uzòçmums, un tas bûtu jâmaksâ arî nodokïu iestâdç. Protams, ârsti maksâ daþus atðíirîgus noteikumus nekâ, piemçram, kurpnieki. Bet ir svarîgi, lai mçs kâ pacienti atcerçtos, ka viòiem ir arî ðâds pienâkums. Pçdçjo mçneðu ziòojumos tomçr redzams, ka ârsti neuzskata par tâdiem, kâdus vajadzçtu veikt nodokïu iestâdçm, tâpçc ir vçrts vçrsties pie zobârsta, lai lûgtu kvîti. Pieòemsim arî, ka saòemðana ðeit ir pamats, lai pieòemtu sûdzîbu par pakalpojumu, tâpat kâ jebkuram nâkamajam pakalpojumu uzòçmumam.

Kurð no tiem ir visnopietnâkais zobârstam?Zobârsts ar fiskâlu kases aparâtu rçíinâs ar mazâku darbu, nekâ, piemçram, pârtikas preèu veikals. Viòð izdrukâs diezgan îsus ieòçmumus ar daþiem vai diviem priekðmetiem, un viòð neuzskatîs vienu kases aparâtu daþu simtu reiþu dienâ, piemçram, veikala gadîjumâ, tikai daþas vai desmit reizes. Tâpçc zobârstam ir jâiegulda nelielâ apjomâ, maksimâli vienkârðotâ veidâ un nozîmîgi lietojams. Diemþçl viòð labprât meklç ðâdu ierîci, tikai kâzu veikali piedâvâ daþâdus modeïus. Profesionâlie pârdevçji visbieþâk iesaka novitus nano e.

Bieþi vien mçs aizmirstam, ka privâts zobârstniecîbas birojs ir veikals, tâpat kâ jebkurð cits, un ka zobârstam ir arî rîkojums maksât nodokli. Tâpçc mçs esam vairâk gatavi aizvçrt acis pçdçjam pârkâpuma veidam. Diemþçl ir svarîgs papildinâjums, mums nevajadzçtu to izraisît. Privâtâ medicînas prakse ir veikals, kâ jebkurð cits, tas kalpo tikai, lai palîdzçtu cilvçkiem, un tâpat kâ paðreizçjais zobârsts, tâdi paði nodokïu noteikumi tiek piemçroti kâ jebkurð cits tirgotâjs, kas remontç veïas mazgâjamâs maðînas vai televizorus.